Αιτήματα Επιχειρήσεων τομείς ερευνητικής δραστηριότητας

Πεδία, παραγόμενου λογισμικού, παραγόμενων ιστοσελίδων, πλατφόρμες επικοινωνίας και λογισμικού, παραγόμενες υπηρεσίες, κατασκευή ερευνητικών μοντέλων, κατασκευή μοντέλων διαχείρισης-κοστολογήσεις-έλεγχου, τομείς  ερευνητικής δραστηριότητας και Ενδιαφερόντων της Χ.Χ. Λογισμικό Τακτικών Επιχειρήσεων Ltd

 • Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ – Κοινωνικά Δίκτυα
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο/ Επιχειρείν
 • Κινητό Εμπόριο/ Επιχειρείν
 • Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών
 • Μηχανική Λογισμικού

Στόχος

Βασικές λειτουργίες / στάδια του µάνατζµεντ (προγραµµατισµός, λήψη αποφάσεων, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, έλεγχος). Η διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) και Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ). Η λειτουργία του µάνατζµεντ µε τη χρήση ΠΣ και ΝΤ.

∆εδομένα-Πληροφορία-Γνώση (πυραµίδα γνώσης / κύκλος γνώσης). Υποστήριξη λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Χρήση των πληροφοριών από τους µάνατζερς στις λειτουργίες / στα στάδια της διοίκησης. ∆ιαχείριση των πληροφοριών ανά λειτουργικό πεδίο / διεύθυνση / τµήµα.

Ολοκληρωµένη διαχείριση επιχειρηµατικών ΠΣ. Βάσεις δεδοµένων - Συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης γνώσης - Εξόρυξη δεδοµένων - Επιχειρηµατική ευφυΐα.

Ηλεκτρονικό εµπόριο / Ηλεκτρονικό επιχειρείν: Υποδοµή, περιβάλλον, παρούσα κατάσταση, προοπτικές, τεχνολογία.

 

Η κατανόηση της σηµασίας της επιστήμης του Μάνατζµεντ και της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων για τη διοίκηση των πληροφοριακών συστηµάτων και των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον

∆ιαχείρισης Πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων µάρκετινγκ - e-Marketing, ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ. Κοστολογηση, υπηρεσιων και πωλησεων

Στρατηγική και εφαρµογές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι¬κού Επιχειρείν. Ολοκληρωµένη θεώρηση διαδι¬κασίας ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατι¬κής ∆ράσης (e-Business plan).

 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλε¬κτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce. Παράγοντες - επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, στον προγραµµατισµό και τη στρατηγική των επιχει¬ρήσεων, στις αγορές και τους επιµέρους κλά¬δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στο ηλεκτρο¬νικό εµπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρµογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρµο¬γές σε επιχειρηµατικούς κλάδους (υγεία, διακυ¬βέρνηση, εκπαίδευση, τουρισµός, αγροδιατροφικός τοµέας κ.ά).

Η διευρυµένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνερ¬γιών, δηµιουργία επιχειρηµατικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσί¬δας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις.

Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυ-ξης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήµατος, πύλης, κόµβου. Κοινωνικά δίκτυα.

Μάρκετινγκ και διαδίκτυο (online marketing). Σχέδιο ανάπτυξης διαδικτυακού µάρκετινγκ, διαδικτυακή προβολή / διαφήμιση, ιογενές µάρκετινγκ. Συστήµατα ανάλυσης κυκλοφορίας ιστοχώρου, συστήµατα διαχείρισης πελατών και συνεργατών. ∆ιαχείριση γνώσης µάρκετινγκ. Πρακτικές εφαρµογές.

Εννοιολογικός προσδιορισµός του µάρκετινγκ (∆ιοίκηση µάρκετινγκ, έρευνα µάρκετινγκ, στρατηγική µάρκετινγκ, πρόγραµμα µάρκετινγκ, µίγµα µάρκετινγκ).

Πεδία εφαρογής του µάρκετινγκ. Η διαδικασία του µάρκετινγκ - µάνατζµεντ.

Ο ρόλος του µάρκετινγκ στην επιχείρηση.

Καθορισµός αγοράς-στόχου, τµηµατοποίηση αγοράς, τοποθέτηση προϊόντος. Συµπεριφορά αγοραστών.

Το µίγµα µάρκετινγκ: στρατηγική προϊόντος, τιµολόγησης, προβολής, διανοµής.

Κατάρτιση προγράµµατος µάρκετινγκ. Μοντέλα µάρκετινγκ, συστήµατα ∆ιαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM (Customer Relationship Management), E-marketing, Internet marketing . Πρακτικές εφαρµογές.

 

*ΝΤ: (EDI, ∆ιαδίκτυο, Μultimedia, Palmtops, Smart cards, Bar-code, RFID) - Επιχειρηµατικές εφαρµογές Νέων Τεχνολογιών.

* ΠΣ: Έννοια, τυπολογία, εφαρµογές (ERP, SCM, CRM, SRM, PRM, EAI, GIS, ΚBM).

* CRM (Customer Relationship Management)