Υποβολή αιτήματος προετοιμασίας προϋπολογισμών

Αγορές και ποσότητες ανά διαφορετικούς μήνες , πολλαπλά και διαφορετικά προϊόντα, στοιχειά που απευθύνονται σε περισσότερο από μια φωλεέα αγοράς .